nanoSANIT100

4,50 €
Bez dane 7-10 dní
Kód: ns100-0033

Dezinfekčný antibakteriálny prostriedok 90% založený na ethylalkohole. Prostriedok je určený ako náplň do automatického dezinfekčného zariadenia. Balené je v jeden litrových obaloch.

Množstvo
Skladom

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Použitie
 • pôsobí bez oplachovania
 • čistí
 • dezinfikuje
 • zabíja 99,9% baktérií, plesní a vírusov
Aplikácia
 • aplikovať na dlaň
 • rozotrieť
 • neoplachovať
Výstrahy
 • používať bezpečne
 • len na vonkajšie použitie
 • uchovávajte mimo dosahu detí
 • uchovávajte mimo horľavých zdrojov
 • vysoko horľavý
 • nie je možné použiť na lekárske účely
 • nie je určený na plochy ktoré prichádzajú do styku s potravinami
Normy
 • baktericídny podľa EN 12054
 • fungicídny podľa normy EN 1650
 • virocídny podľa normy DVV/RKI
Bezpečnostné predpisy
 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: K haseniu používajte penu, CO2, alebo vodnú hmlu.
 • P403+P235 - Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnou legislatívou.

ns100-0033
479 položky